برگزاری امتحانات مجازی

باسمه تعالی

 

بسیار مهم : امتحانات ترم تابستان در سامانه وادآزما برگزار می شود.

 

لطفا فایل های راهنما را در این لینک مشاهده نمایید.

فایل های راهنمای آزمون مجازی