برگزاری امتحانات مجازی

باسمه تعالی

 

لطفا فایل های راهنما را در این لینک مشاهده نمایید.

فایل های راهنمای آزمون مجازی