اعلام اشکال در لیست دروس کلاس ها

فرم ثبت اشکال کلاس های مجازی
 • 0
 • 1
 • دانشجویان گرامی در صورتی که برخی از دروس انتخاب شده شما در آموزشیار، در لیست کلاس های مجازی وادانا وجود ندارد اطلاعات این فرم را با دقت تکمیل و ثبت نمایید.
  نکته: انجام درخواست شما تقریبا 3 روز زمان خواهد برد.
  2
 • 3
 • کاربر:*
  استاد
  دانشجو
  4
 • نام*نام کامل
  5
 • نام خانوادگی*نام کامل
  6
 • مشخصه درس هایی که در لیست کلاس ها وجود ندارند
  10
 • مشخصه درس 1*
  11
 • نام درس 1*نام کامل
  12
 • مشخصه درس 2*
  13
 • نام درس 2*نام کامل
  14
 • مشخصه درس 3*
  15
 • نام درس 3*نام کامل
  16
 • مشخصه درس 4*
  17
 • نام درس 4*نام کامل
  18
 • مشخصه درس 5*
  19
 • نام درس 5*نام کامل
  20
 • مشخصه درس 6*
  21
 • نام درس 6*نام کامل
  22
 • مشخصه و نام درس*اگر دروسی که در لیست شما وجود ندارند بیش از 6 درس است نام مابقی آن ها را در این قسمت تایپ نمایید.
  23
 • 24

 • اگر دروسی در لیست شما وجود دارد که باید حذف شود و یا با درس دیگری جا به جا شده است، در این قسمت توضیح دهید. (حتما مشخصه و نام درس را تایپ کنید)
  25
 • توضیحات*
  26